לומדים ומתקדמים – תקנון אתר ותקנון פעילות

א. כללי

1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה גאה להציג את תכנית "לומדים ומתקדמים" – תכנית ההשכלה לחברי  ההסתדרות (להלן: "התוכנית" או "לומדים ומתקדמים"). במסגרת התוכנית מציעה ההסתדרות לחבריה קורסים מסובסדים, מסלולים ייעודיים לתארים אקדמיים בסבסוד מטעם ההסתדרות וכן לימודים לתעודת הנדסאי.

התכנית פועלת באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו  https://education.histadrut.org.il

2. תכנית "לומדים ומתקדמים" היא חלק מסל השירותים שמעניקה ההסתדרות לחבריה וזאת מתוך החשיבות שרואה ההסתדרות להתקדמות מקצועית ואישית של העובדים באמצעות השכלה והקניית ידע, המהוות מנוע צמיחה חשוב לכל עובד ועובדת.

3. כל שימוש שיעשה על ידך באתר ובתכנים המוצגים בו (לרבות כניסה לדפי נחיתה של האתר ו/או דפי נחיתה המובילים לאתר או קשורים לשירותי החברה המוצעים באתר ו/או מסירת מידע באתר על מנת לקבל פרטים אודות התוכנית ו/או שירותיה), באמצעות כל מחשב ו/או תקשורת סלולארית, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ולהוראות כל דין. המשתמש מאשר בזאת שהוא מודע לכך שתקנון זה חל על כל דף באתר, לרבות דפי נחיתה מטעם התוכנית.

4. כל המשתמש ו/או מבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר/דפי נחיתה/מילוי טופס הרשמה כלשהו, מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר וכי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ההסתדרות ו/או מי מטעמם.

5. תקנון זה, לרבות דפי נחיתה בהם נעשה שימוש באתר, קובע את הכללים על פיהם פועלת התוכנית, והוא חל בקשר לכל הפעילויות הנערכות במסגרתה וכן קובע את תנאי השימוש באתר התוכנית. ברישום לפעילות במסגרת התכנית, מצהיר הנרשם כי הוא קרא וכי הוא מאשר ומסכים עם הוראות תקנון התכנית.     

6. ההסתדרות שומרת את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תקנון זה בכל עת, על ידי פרסום הוראות באתר התכנית ואתם אחראים לקרוא ולהכיר שינויים אלה. אנא שימו לב ששינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם.

7. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

8. הגדרות. בתקנון זה  יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן, אלא אם נאמר אחרת:

אתר התכניתאתר האינטרנט של תכנית לומדים ומתקדמים שבכתובת: https://education.histadrut.org.il;
חבר הסתדרותחבר ההסתדרות המשלם לה דמי חבר, כהגדרתם בחוקת ההסתדרות, בהתאם לנתוני מנהל המרשם והגבייה בהסתדרות;
לימודיםלימודים במסגרת תוכנית לומדים ומתקדמים, היינו לימודים אקדמיים או לימודים לתעודת הנדסאי/ תעודה מקצועית אחרת או לימודים במסגר קורס / תכנון פרישה, למעט קצרים בחינם;
מוסד אקדמימוסד אקדמי להשכלה גבוהה אשר הוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה שאיתו התקשרה ההסתדרות בהסכם המסדיר רישום והשתתפות של חברי הסתדרות במסגרת התכנית ושפרטיו ופרטי מסלול הלימודים שבתכנית מפורסמים באתר התכנית;
מכללה מוכרתמכללה טכנולוגית מוכרת על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים שאיתו התקשרה ההסתדרות בהסכם ללימודים לתעודת הנדסאי בתחומים שונים לחברי ההסתדרות במסגרת התכנית;
משלם דמי טיפולעובד המשלם להסתדרות דמי טיפול בהתאם לחקיקת המגן ולהסכמים קיבוציים (מיוחדים או ענפיים), בהתאם לנתוני מנהל המרשם והגבייה בהסתדרות;
נרשםחבר הסתדרות העומד בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 להלן, אשר נרשם בפועל או הגיש בקשה להירשם ללימודים במסגרת התכנית;
סטודנטכל מי שלומד בפועל במסגרת התכנית, במהלך תקופת לימודיו;
קורס/ קורסיםקורסים במגוון נושאים שאינם מזכים בתואר אקדמאי או בתעודת הנדסאי, הנערכים על ידי מכללות או מוסדות הכשרה איתם התקשרה ההסתדרות ושפרטיהם מפורסמים באתר התכנית או על ידי וועדי העובדים של ההסתדרות במקומות עבודה המאוגדים בהסתדרות. חלק מקורסיםיערכו  בכיתות ייעודיות לחברי ההסתדרות וחלקם יהיו קורסים הפתוחים לקהל הרחב עם הקצאה של מקומות לחברי ההסתדרות במסגרת התכנית. חלק מקורסים יתקיימו (באופן מלא או חלקי) באמצעים מקוונים;
קצרים בחינםשיעורים מקוונים במגוון נושאים הנכללים בדף "קצרים בחינם" באתר התכנית אשר המתעדכנים מעת לעת, לרבות שיעורים מצולמים, "וובינרים" וכיוצ"ב, ושניתן להירשם אליהם ללא עלות על בסיס מקום פנוי. לימודים במסגרת "קצרים בחינם" אינם מונעים רישום לקורסים בתשלום באותה השנה ואינם מהווים "מימוש זכאות";
שנהשנה קלנדרית המתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12;
התכניתתכנית "לומדים ומתקדמים"  – תכנית ההשכלה לחברי ההסתדרות.

ב. תנאי הזכאות ללימודים במסגרת התכנית

9. הלימודים במסגרת התכנית פתוחים לחברי ההסתדרות אשר במהלך ה-15 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרישום ללימודים שילמו להסתדרות דמי טיפול או דמי חבר בלפחות 12 חודשים, ושלא מימשו זכאות לימודים במסגרת התוכנית באותה שנה. מובהר, כי משלמי דמי טיפול שצברו את הוותק הנדרש יידרשו להצטרף כחברי הסתדרות המשלמים להסתדרות דמי חבר על מנת לעמוד בתנאי הזכאות ללימודים בתכנית.

10. לימודים במסגרת קורס "תכנון פרישה" לזכאים, לא ייחשבו כמימוש זכות ללימודים המונעת לימודים נוספים באותה שנה. בלימודים אקדמאיים ובלימודים לתעודת הנדסאי/טכנאי, הלימודים בכל שנת לימוד יהוו מימוש של הזכאות ללימודים בתכנית לאותה שנה.

11. על אף האמור לעיל, חברי ההסתדרות שאינם עומדים בתנאי הותק שלעיל או חברי הסתדרות העומדים בתנאי הוותק אולם מימשו זכאות לימודים במסגרת התכנית באותה שנה, יהיו זכאים להירשם לקורסים המוצעים בתכנית, אולם במחירים שונים מאלה המוצעים לחברי הסתדרות שעומדים בתנאי הזכאות שלעיל. נוכח האמור המחירים המוצגים בדפי הקורס בציון "החל מ-" הינם המחירים המוצעים לחברי הסתדרות העומדים בתנאי סעיף 9 לעיל, כאשר המחיר הסופי עבור הקורסים יוצג לחברים לאחר בדיקת עמידתם בתנאי הוותק ובדיקת מימוש זכאות ללימודים באותה שנה.  

12. בדיקת העמידה בתנאי הזכאות ללימודים במסגרת התכנית נעשית באמצעות לחיצה על כפתור "בדיקת זכאות" בדף התואר או בדף הקורס אליו מבוקש להירשם. אישור הזכאות כפוף לתנאי הוותק המפורטים לעיל, וכן לכך שלא נוצלה הזכאות לרישום ללימודים במסגרת התכנית במהלך השנה בה מתקיים הקורס או התואר אליו מבוקש להירשם וככל שמבוקש להירשם לתואר אקדמאי כהגדרתו לעיל, הזכאות לרישום מותנית גם בכך שהמבקש לא נרשם בעבר לתואר אקדמאי/ תואר הנדסאי במסגרת התכנית.

13. ההסתדרות תהיה רשאית להקים וועדת חריגים שתבחן בקשות של חברי הסתדרות אשר מבקשים להשתתף בתכנית ושאינם עומדים בתנאי הזכאות על פי תקנון זה, ותהיה רשאית לאשר את השתתפותם במקרים חריגים ומטעמים שירשמו.

14. בכל שאלה בנושא הזכאות ובכל מקרה בו סבור המבקש, כי הוא עומד בתנאי הזכאות על אף האמור באתר התכנית, ניתן לפנות למוקד ההשכלה בטלפון *2383.  המוקד פתוח הימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-18:00.

15. חבר הסתדרות, אשר לאחר מועד הרישום ללמודים האקדמאיים הפסיק לעמוד בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 לעיל, יוכל להמשיך את הלימודים ולסיים את התואר, אולם במקרה שכזה, הוא לא יהיה זכאי למלגה מההסתדרות, כאמור בסעיף 24 להלן.

16. הזכאות להשתתפות בתוכנית הינה אישית (פרטית) של חבר הסתדרות ואינה ניתנת להעברה בשום צורה ודרך. הלומדים יידרשו להציג תעודה מזהה במהלך השיעורים.

17. בעת רישום ללימודים במסגרת התכנית, לרבות לימודים לתואר אקדמי/ הנדסאי, קורס וכן ברישום לשיעור במסגרת "קצרים ובחינם", הנרשמים יאשרו את שמירת פרטיהם במאגר המידע של תכנית "לומדים ומתקדמים" מס' 700068768 של ההסתדרות ויאשרו קבלת עדכונים ו/או מידע בקשר לתכנית "לומדים ומתקדמים", לרבות מידע פרסומי. ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת Hascala@histadrut.org.il. בנוסף יאשרו הנרשמים שפרטיהם ומידע בדבר רישומם לקורס יועברו למאגר המידע של ההסתדרות מס' 843161 וישמשו למטרות מאגר זה.

ג. לימודים אקדמיים

18. התכנית מאפשרת לחברי הסתדרות העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 לעיל להירשם לתואר אקדמאי אחד וזאת במסלולים מיוחדים למשתתפי התכנית במוסדות השכלה גבוהה ברחבי הארץ (לעיל ולהלן: "הלימודים האקדמאיים"). מובהר, כי הלימודים האקדמאיים במסגרת התכנית הינם אך ורק לכיתות ולמסלולים המפורטים באתר התכנית, בכפוף למקום פנוי במסלול המבוקש ולרישום מספר מינימאלי של סטודנטים/ פתיחת המסלול על ידי המוסד. רשימה זו מתעדכנת באופן תדיר התאם לקצב הרישום אל המסלולים.

19. הלימודים האקדמיים יכולים להיות בכיתות שיכללו רק את חברי ההסתדרות הלומדים במסגרת התכנית או בכיתות מעורבות, והכל בהתאם למספר הנרשמים ותנאי ההתקשרות בין ההסתדרות לבין המוסד האקדמאי הרלוונטי. ייתכנו מקרים בהם לא ירשמו מספר הסטודנטים המינימאלי הנדרש לפתיחה של כיתה או מסלול לימודים שפורט באתר התכנית, ואז ייתכן שמסלול זה לא יפתח והנרשם לא יוכל ללמוד במוסד האקדמאי במסגרת התכנית. במקרה כאמור לנרשם לא תהיה כל טענה או דרישה להסתדרות בשל כך.

20. באתר התכנית ניתן להתעדכן בקשר למסלולים לתארים האקדמאיים הפתוחים לרישום במסגרת התכנית, לרבות תנאי הקבלה לכל אחד מהמסלולים, שכר הלימוד והמועדים הצפויים של השיעורים במסגרתם. מובהר, כי מועדי השיעורים יכולים להשתנות על פי החלטת המוסדות האקדמאיים ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כנגד ההסתדרות ו/או המוסד האקדמאי.

21. נוכח הוראות הגבלת פעילות בעקבות משבר הקורונה ייתכן שהלימודים יתקיימו (כולם או חלקם) באופן מקוון, בהתאם להחלטות המוסד האקדמי ובהתאם להוראות הדין שיחולו על הגבלת פעילות של לימודים אקדמאיים, התכנסויות וכיוצ"ב ולסטודנטים בתכנית לא תהיה כל טענה או דרישה בשל האמור כנגד המוסד האקדמאי ו/או ההסתדרות.

22. חברי הסתדרות העומדים בתנאי הזכאות רשאים להירשם אך ורק לתואר אחד במסגרת התכנית – או תואר אקדמי אחד או תואר הנדסאי אחד.

23. ההסתדרות מציעה מלגה לשכר הלימוד של הסטודנטים שנרשמו ללימודים האקדמיים במסגרת התכנית. תנאי הזכאות למלגה מטעם ההסתדרות הינם כמפורט בסעיף ‎24.2 להלן.

24. אופן הרישום ללימודים האקדמיים. לצורך הרישום לתואר אקדמי במסגרת התכנית על המבקש להירשם ולהשלים את הרישום כמפורט להלן:

24.1.כניסה לדף התואר המבוקש והוצאת קוד אישור באמצעות לחיצה על כפתור "בדיקת זכאות" בדף האמור ומילוי פרטים האישיים. קוד האישור ישלח ב-SMS ודוא"ל בהתאם לפרטים אותם מסרת. הזכאות באישור כפופה, בנוסף לתנאי הוותק שלעיל, גם לכך שלא תרשם לקורס במסגרת התכנית במהלך השנה בה יחלו הלימודים לתואר וכן שלא נרשמת לתואר אחר במסגרת התכנית.

24.2.הרישום ללימודים במסגרת התכנית כפוף לרישום של מינימום של משתתפים לתואר המבוקש, כמפורט בדף התואר. ככל שלא יירשמו מספר מינימלי של נרשמים לא יהיה אפשר ללמוד במסגרת התכנית לתואר המבוקש ולנרשמים יושבו דמי הרישום ששולמו (ככל ששולמו). מעבר להחזר דמי הרישום לא תהיה לנרשמים או הסטודנטים שום טענה כנגד המוסד האקדמי ו/או ההסתדרות בגין אי פתיחת הכיתה/המסלול לתואר במסגרת התכנית.  לתשומת ליבכם, מספר המקומות בכל כיתה במסגרת התכנית מוגבל, לכן הקדימו להירשם על מנת להבטיח את מקומכם.     

24.3.רישום ללימודים לתואר המבוקש נעשה על ידי הנרשם מול המוסד האקדמי שבו נלמד התואר שבחר על ידו ועמידה בדרישות הקבלה שקבע המוסד האמור, לרבות תשלום דמי רישום ושכר הלימוד למוסד האקדמי בהתאם לתוכנית התשלומים המוצעת על ידו. במסגרת הרישום יידרש הנרשם להציג את קוד האישור שקיבל מההסתדרות לרישום לכיתה הייעודית במסגרת התוכנית.

24.4.במקרה בו דרישות הקבלה כוללות השלמת קורסי הכנה, אנגלית, מכינה וכיוצ"ב באחריות הנרשם להשלים את תנאי הקבלה מטעם המוסד האקדמאי, על חשבונו, בהתאם למועדים הנדרשים על ידי המוסד האקדמי.   

24.5.במקרה שסטודנט או נרשם יבקש להפסיק את לימודיו במוסד האקדמי, החזר שכר הלימוד ששולם, ככל שהדבר יתאפשר, הינו בהתאם לתקנוני המוסד האקדמי והוראות המל"ג בלבד ולסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ההסתדרות בנושא זה.

25. הגשת בקשה למלגה מההסתדרות

25.1. במסגרת התכנית ההסתדרות מציעה מלגה לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי במסגרת התכנית ושעומדים בתנאי הזכאות המפורטים להלן. תנאי המלגות, לרבות סכומן, יכולים להשתנות מעת לעת על ידי ההסתדרות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והם יכולים להיות שונים מתואר אחד לשני. המלגות המוצעות בכל תואר מפורטות בדף התואר באתר התכנית ומומלץ להתעדכן שם בתנאים הרלוונטיים.

25.2.ככלל, המלגה מטעם ההסתדרות תינתן במספר פעימות. על מבקש המלגה להגיש בקשה חדשה עבור כל "פעימה" של המלגה. כתנאי לקבלת כספי המלגה מההסתדרות, על המבקש לעמוד בעצמו בכל תנאי הזכאות המפורטים להלן:

25.2.1. מגיש הבקשה הוא סטודנט פעיל במסגרת התכנית במוסד אקדמאי במועד הגשת הבקשה.

25.2.2. מגיש הבקשה הוא חבר הסתדרות המשלם לה דמי חבר במועד הגשת הבקשה, כאשר במהלך ה-15 חודשים שקדמו להגשת הבקשה הוא שילם להסתדרות דמי טיפול או דמי חבר בלפחות 12 חודשים.

25.2.3. במקרה בו מגיש הבקשה הגיש בעבר בקשות למלגה מההסתדרות, אזי סכום המלגות המצטבר שניתנו למבקש בפועל מההסתדרות נמוך מסכום המלגות המצטבר המקסימלי, שנקבע לאותו תואר, כפי שפורט בדף התואר.   

 25.2.4. מגיש הבקשה הסדיר מול  המוסד האקדמאי את תשלום שכר הלימוד בגין השנה האקדמאית בגינה מבוקשת המלגה והציג בפני ההסתדרות אישור כאמור.

25.2.5. הבקשה הוגשה במועדים הקבועים לכך בדף התואר באתר התכנית והמבקש מילא את כל דרישות הבקשה למלגה המופיעות באתר התכנית והעביר להסתדרות במסגרת הבקשה את כל המסמכים הנדרשים בה במועד.

25.2.6. הגשת בקשה למלגה תעשה באתר התכנית, באמצעות דף התואר הרלוונטי. במסגרת זו, יידרש המבקש להגיש להסתדרות באמצעות האתר את המסמכים הבאים:

טופס בקשה אותו יש למלא באתר התכנית;

אישור ניהול חשבון בנק / צילום צ'ק מבוטל

25.2.7. בקשות למלגה שיוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע להגשתן ידחו.

25.2.8. לאחר העלאת המסמכים באתר התכנית, תתקבל הודעה על קליטת הבקשה והעברתה לבדיקה על ידי ההסתדרות. ההסתדרות תפנה למוסד האקדמאי בו לומד הסטודנט לצורך קבלת אישורה כי מדובר בסטודנט פעיל אשר שילם את שכר הלימוד. במקרה בו ימצא כי ישנו חוסר או פגם במסמכים והאישורים הנדרשים, כאמור לעיל, לצורך אישור הבקשה, תשלח הודעה מתאימה למבקש.

25.2.9. ככלל תשלום המלגה ייעשה באמצעות שליחת המחאה לפקודת המבקש, על פי הכתובת שמולאה בבקשה למלגה. ההסתדרות שומרת על זכותה לשנות את אופן תשלום המלגה ולדרוש מהמבקש לצורך כך פרטי מידע ואישורים נוספים, כגון אישור חשבון בנק, או פרטים לצורך תשלום במערכת BIT או כל דרך אחרת.  

25.2.10. למען הסר ספק מובהר, כי כל הסכומים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם "ברוטו" טרם ביצוע ניכויי מס, ככל שהדבר יידרש. ההסתדרות תנכה מסכומי המלגות המפורטים לעיל את שיעורי המס בהתאם לאישור ניכוי המס שיוגש על ידי המבקש או בהתאם לאישור רלוונטי אחר שיהיה בידי ההסתדרות במועד תשלום המלגות, ככל שהדבר ידרש.

26.  הלימודים האקדמיים

26.1. הלימודים לתואר, לרבות תנאי הקבלה אליהם, תנאי הלימוד, המרצים, התכנים, המתקנים הנלווים, שעות הלימוד, המבחנים, הציונים, החלטה על פתיחה של כיתה/ מסלול לימודים וכל הקשור ללימודים האקדמאיים עצמם הינם באחריות המוסד האקדמאי בלבד ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כלפי ההסתדרות.

26.2. בעת רישום ללימודים האקדמאיים מתחייב הנרשם כי ימלא את דרישות המוסד האקדמאי ויתנהג בהתאם לתקנוני המוסד האקדמאי לצורך השלמת התואר.

ד. לימודים לתעודת הנדסאי

27. התכנית מאפשרת לחברי הסתדרות העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 לעיל להירשם ללימודים לתעודת הנדסאי במגוון תחומים ברחבי הארץ (לעיל ולהלן: "לימודי הנדסאים"). מובהר, כי לימודי הנדסאים במסגרת התכנית כפופים למקום פנוי במסלול הלימודים המבוקש וכן לתנאים שיפורטו בדף התואר באתר התכנית.

28. באתר התכנית ניתן להתעדכן בקשר למגוון לימודי ההנדסאים המוצעים, לרבות תנאי הקבלה, שכר הלימוד והמועדים הצפויים של השיעורים במסגרתם. מובהר, כי מועדי השיעורים יכולים להשתנות על פי החלטת המכללה המוכרת ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כנגד ההסתדרות ו/או המכללה המוכרת.

29. נוכח הוראות הגבלת פעילות בעקבות משבר הקורונה ייתכן שהלימודים יתקיימו (כולם או חלקם) באופן מקוון, בהתאם להחלטות המכללה המוכרת ובהתאם להוראות הדין שיחלו על הגבלת פעילות של לימודי מבוגרים, התכנסויות וכיוצ"ב ולסטודנטים בתכנית לא תהיה כל טענה או דרישה בשל האמור כנגד המכללה המוכרת ו/או ההסתדרות.

30. אופן הרישום ללימודים לתעודת הנדסאי. לצורך הרישום לתואר הנדסאי במסגרת התכנית על המבקש להירשם להשלים את הרישום כמפורט להלן:

30.1.כניסה לדף התואר המבוקש והוצאת קוד אישור באמצעות לחיצה על כפתור "בדיקת זכאות" בדף האמור ומילוי פרטים האישיים. קוד האישור ישלח ב-SMS ודוא"ל בהתאם לפרטים אותם מסרת. בנוסף לדרישות הוותק המפורטות לעיל, הזכאות באישור כפופה גם לכך שלא תרשם לקורס במסגרת התכניתבמהלך השנה בה יחלו הלימודים לתואר וכן שלא נרשמת לתואר אחר במסגרת התכנית.

30.2.רישום ללימודים למסלול/מגמה המבוקשים נעשה על ידי הנרשם מול המכללה בה נלמד המסלול/ המגמה שנבחרו על ידו ועמידה בדרישות הקבלה שנקבעו על ידה, לרבות תשלום דמי רישום ושכר הלימוד. במסגרת הרישום יידרש הנרשם להציג את קוד האישור שקיבל מההסתדרות לרישום ללימודים.

30.3.במקרה בו דרישות הקבלה כוללות השלמת קורסי הכנה, אנגלית, מכינה וכיוצ"ב באחריות הנרשם להשלים את תנאי הקבלה מטעם המכללה, על חשבונו. 

31. הלימודים לתעודת הנדסאי, לרבות תנאי הקבלה אליהם, תנאי הלימוד, המרצים, התכנים, המתקנים הנלווים, שעות הלימוד, המבחנים, הציונים וכל הקשור ללימודים לתעודת הנדסאי הינם באחריות המכללה המוכרת בלבד ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כלפי ההסתדרות.

32. בעת רישום ללימודים לתואר הנדסאי מתחייב הנרשם כי ימלא את דרישות המכללה המוכרת ויתנהג בהתאם לתקנוניו להשלמת הלימודים.

33. אלא אם צוין אחרת בדף התואר הרלוונטי, לא ניתנת מלגה מטעם ההסתדרות במסגרת הלימודים לתעודת הנדסאי.

34. קבלת תעודת הנדסאי כפופה לעמידת הסטודנט בכל דרישות המכללה המוכרת וכן בדרישות מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע).

35. במקרה בו סטודנט או נרשם יבקש להפסיק את לימודיו המכללה המוכרת, החזר שכר הלימוד ששולם, ככל שהדבר יתאפשר, הינו בהתאם לתקנוני המכללה המוכרת והוראות מה"ט בלבד ולסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ההסתדרות בנושא זה.

ה. לימודים לתעודת טכנאי מוסמך

36. התכנית מאפשרת לחברי הסתדרות העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 לעיל להירשם ללימודים לתעודת טכנאי מוסמך במגוון תחומים ברחבי הארץ (לעיל ולהלן: "לימודי טכנאי מוסמך"). מובהר, כי לימודי טכנאי מוסמך במסגרת התכנית כפופים למקום פנוי במסלול הלימודים המבוקש, לרישום של מספר מינימלי של סטודנטים מטעם ההסתדרות למסלול המבוקש וכן לתנאים שיפורטו בדף המסלול באתר התכנית.

מובהר, כי במקרה בו לא יירשמו מספיק תלמידים לפתיחת מסלול זה לא יפתח ולנרשם לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא, למעט החזר דמי רישום, ככל ששולמו על ידו.

37. באתר התכנית ניתן להתעדכן בקשר למגוון לימודי טכנאי מוסמך המוצעים, לרבות תנאי הקבלה, שכר הלימוד והמועדים הצפויים של השיעורים במסגרתם. מובהר, כי מועדי השיעורים יכולים להשתנות על פי החלטת המכללה המוכרת ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כנגד ההסתדרות ו/או המכללה המוכרת.

38. נוכח הוראות הגבלת פעילות בעקבות משבר הקורונה ייתכן שהלימודים יתקיימו (כולם או חלקם) באופן מקוון, בהתאם להחלטות המכללה המוכרת ובהתאם להוראות הדין שיחלו על הגבלת פעילות של לימודי מבוגרים, התכנסויות וכיוצ"ב ולסטודנטים בתכנית לא תהיה כל טענה או דרישה בשל האמור כנגד המכללה המוכרת ו/או ההסתדרות.

39. אופן הרישום ללימודי טכנאי מוסמך. לצורך הרישום ללימודים במסגרת התכנית על המבקש להירשם להשלים את הרישום כמפורט להלן:

39.1.כניסה לדף המסלול המבוקש והוצאת קוד אישור באמצעות לחיצה על כפתור "בדיקת זכאות" בדף האמור ומילוי פרטים האישיים. קוד האישור ישלח ב-SMS ודוא"ל בהתאם לפרטים אותם מסרת. בנוסף לדרישות הוותק המפורטות לעיל, הזכאות באישור כפופה גם לכך שלא תרשם לקורס במסגרת התכנית במהלך השנה בה יחלו הלימודים למסלול וכן שלא נרשמת למסלול אחר במסגרת התכנית (אקדמאי, טכנאי מוסמך, הנדסאי).

39.2.שום ללימודים למסלול המבוקש נעשה על ידי הנרשם מול המכללה בה נלמד המסלול שנבחר על ידו ועמידה בדרישות הקבלה שנקבעו על ידה, לרבות תשלום דמי רישום ושכר הלימוד. במסגרת הרישום יידרש הנרשם להציג את קוד האישור שקיבל מההסתדרות לרישום ללימודים.

39.3.במקרה בו דרישות הקבלה כוללות השלמת קורסי הכנה, אנגלית, מכינה וכיוצ"ב באחריות הנרשם להשלים את תנאי הקבלה מטעם המכללה, על חשבונו. 

40. הלימודים לתעודת טכנאי מוסמך, לרבות תנאי הקבלה אליהם, תנאי הלימוד, המרצים, התכנים, המתקנים הנלווים, שעות הלימוד, המבחנים, הציונים וכל הקשור ללימודים לתעודת טכנאי מוסמך הינם באחריות המכללה המוכרת בלבד ולנרשם ו/או לסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא זה כלפי ההסתדרות.

41. בעת רישום ללימודים לתעודת טכנאי מוסמך מתחייב הנרשם כי ימלא את דרישות המכללה המוכרת ויתנהג בהתאם לתקנוניו השלמת הלימודים.

42. אלא אם צוין אחרת בדף המסלול הרלוונטי, לא ניתנת מלגה מטעם ההסתדרות במסגרת הלימודים לתעודת טכנאי מוסמך.

43. קבלת תעודת טכנאי מוסמך כפופה לעמידת הסטודנט בכל דרישות המכללה המוכרת וכן בדרישות מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע). עמידה בדרישות מה"ט עשויה לכלול דרישות תשלום נוספות.

44. במקרה בו סטודנט או נרשם יבקש להפסיק את לימודיו המכללה המוכרת, החזר שכר הלימוד ששולם, ככל שהדבר יתאפשר, הינו בהתאם לתקנוני המכללה המוכרת והוראות מה"ט בלבד ולסטודנט לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד ההסתדרות בנושא זה.

ו. קורסים

45. במסגרת התכנית מציעה ההסתדרות לחבריה העומדים בתנאי הזכאות הקבועים בסעיף ‎9 לעיל להירשם לקורסים במגוון נושאים, במחירים מסובסדים, הן באופן פרונטלי והם באופן מקוון והכל בהתאם להיצע הקורסים באתר התכנית.

46. הרישום לקורסים והתשלום עבורם נעשה באמצעות אתר התכנית או טלפונית באמצעות מוקד ההשכלה של ההסתדרות בטלפון *2383. המוקד פתוח הימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-18:00.

47. אתר התכנית שומר על תקן אבטחה PCI – DSS ואנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות באתר ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת רשות שיפוטית או שלטונית אחרת. ההסתדרות מטמיעה ומיישמת מערכות מתקדמות ונהלים לאבטחת מידע. יחד עם האמור מובהר, כי ההסתדרות אינה מתחייבת שאתר התכנית יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט  מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של ההסתדרות וכי ידוע למשתמש שההסתדרות לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לאמורית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת ההסתדרות, לרבות בשל פגיעה בפרטיות

48. ההסתדרות תאפשר לפרוס את התשלום עבור הקורסים למספר תשלומים, כמפורט להלן:

48.1.                      עד 300 ₪ תשלום אחד

48.2.                      300 ₪ עד 600 ₪ עד 3 תשלומים

48.3.                      600 ₪ – 800 ₪ עד 4 תשלומים

48.4.                      801 ₪ – 1,000 ₪ עד 5 תשלומים

48.5.                      1,001 ₪ – 1,200 ₪ עד 6 תשלומים

48.6.                      1,201 ₪ – 1,400 ₪ עד 7 תשלומים

48.7.                      1,401 ₪ – 1,600 ₪ עד 8 תשלומים

48.8.                      1,601 ₪ – 1,800 ₪ עד 9 תשלומים

48.9.                      1,801 ₪ – 2,000 ₪ עד 10 תשלומים

48.10.                  2,001  ₪ – 2,200 ₪ עד 11 תשלומים

48.11.                  מעל 2,200 ₪ ₪ – עד 12 תשלומים

49. תנאי לפתיחת קורס הינו רישום של מספר נרשמים מינימאליים, כמפורט בדף הקורס. מספר המקומות בכל קורס מוגבל. רק השלמת הרישום וקבלת אישור על כך ישמור את מקומך בקורס. במקרה בו לא יפתח קורס בשל מיעוט נרשמים, תוחזר לנרשמים מלוא עלות הקורס ששולמו על ידם. החזר התשלום ייעשה באמצעות כרטיס האשראי בו בוצע התשלום.

50. נוכח הוראות הגבלת פעילות בעקבות משבר הקורונה ייתכן שהלימודים (שאינם מוצעים מראש כקורס מקוון) יתקיימו (כולם או חלקם) באופן מקוון, בהתאם להחלטות המוסד ובהתאם להוראות הדין שיחלו על הגבלת פעילות של לימודים, התכנסויות וכיוצ"ב ולסטודנטים בתכנית לא תהיה כל טענה או דרישה בשל האמור כנגד המוסד ו/או ההסתדרות, לרבות לא בשל תקלות שיתרחשו אגב ביצוע הקורסים המקוונים, ואשר ינבעו מן השימוש בשירות המקוון או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות .

51. האחריות לכל הנוגע ללימודים בקורסים, לרבות המורים, המתקנים, ותכני הלימוד הינה של מוסד הלימודים בלבד וההסתדרות אינה אחראית להם.

52. ביטול רישום לקורס בתכנית על ידי הנרשם כפוף להוראות שלהלן:

52.1.במקרה של בקשה לביטול השתתפות בקורס במהלך 14 הימים שלאחר ביצוע הרישום על ידי הנרשם ייגבו על ידי ההסתדרות דמי ביטול בשיעור של 5% מעלות הקורס או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך, ובלבד שמועד הביטול אינו חל במהלך 14 הימים טרם השיעור הראשון בקורס.

52.2.במקרה של בקשה לביטול השתתפות בקורס אשר תועבר לאחר 14 הימים הראשונים ממועד ביצוע הרישום על ידי הנרשם ועד ל-14 הימים טרם מועד השיעור הראשון בקורס יגבו דמי ביטול בשיעור של 10%.

52.3.במקרה של בקשה לביטול השתתפות בקורס במהלך 14 הימים שלפני השיעור הראשון בקורס תגבה מלוא עלות הקורס ולא יתאפשרו החזרים כספיים, אלא אם תופנה בקשה בכתב לוועדת החריגים של התכנית.   

ז. תוכנית קצרים בחינם

53. במסגרת האתר ניתן להירשם למגוון הרצאות וקורסים בתחומים שונים שיועברו אונליין בפלטפורמת ZOOM  התכנים מונגשים ללא עלות, וזאת בנוסף למסלולי הלימוד השונים אשר מוצעים בתוכנית (להלן: "קצרים בחינם"), וזאת מבלי שלימודים אלה יהוו מימוש זכאות על פי סעיף ‎9 לעיל המונעים לימודים נוספים באותה השנה.

54. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים המופיעות בתוכני קצרים בחינם, הן בבעלות המוסד הרלוונטי, להסתדרות לא תהיה אחריות על הפרות כאמור בסעיף זה על ידי המוסד, ולא תהיה כל טענה נגדה בעניין זה. תכנים מכל סוג המפרים זכויות יוצרים או פוגעים בזולת מבחינת שמו הטוב או פרטיותו, יוסרו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

55. האחריות לתכנים הדיגיטליים בקורסי קצרים בחינם היא של יוצרי התכנים בלבד. ההסתדרות אינה אחראית לתכנים או לשימוש הסטודנטים בתכנים.

56. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מעני אחר כל חלק שהוא מהחומר הנלמד בקורס.

57. לנרשמים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי ההסתדרות בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצוע קורסי קצרים בחינם ואשר ינבעו מן השימוש בשירות המקוום או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.

58. מספר המקומות בכל שיעור במסגרת קצרים בחינם מוגבל בהתאם לקורס/הרצאה הרלוונטיים, לכן יש להירשם על מנת להבטיח את מקומכם.

ח. מדיניות פרטיות

59. לומדים ומתקדמים מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר התוכנית ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והתקנון, הנה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת ההסתדרות במידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר התוכנית, לרבות דפי נחיתה, וכן את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר התוכנית ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.

60. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והתקנון. ההסתדרות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר התוכנית. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

61. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש ותקנון התוכנית, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחר.

62. רישום והעברת מידע להסתדרות. חלק מהשירותים באתר התוכנית ובדפי הנחיתה טעונים מסירת מידע אישי. בדף הנחיתה יתבקש המשתמש לאשר את הסעיף הבא: "אני מאשר/ת שנציג/ה של מוקד ההשכלה יצרו איתי קשר כדי לתת מידע והכוונה בנושא לומדים ומתקדמים". במסגרת הרשמה לאתר התוכנית תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר תעודת זהות, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לפנות, להירשם, או להצטרף לתוכנית באמצעות האתר (להלן: "ההרשמה").

63. להסתדרות מאגר מידע רשום של תכנית "לומדים ומתקדמים" מס' 700068768 בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו: קבלת עדכונים ו/או מידע בקשר לתכנית "לומדים ומתקדמים", לרבות מידע פרסומי. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר התוכנית מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת Hascala@histadrut.org.il. בנוסף יאשרו הנרשמים שפרטיהם ומידע בדבר רישומם לקורס יועברו למאגר המידע של ההסתדרות מס' 843161 וישמשו למטרות מאגר זה.

64. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן אתר התוכנית, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש. המידע אשר מסר המשתמש, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגר המידע של ההסתדרות, כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע לצורך ניהול השירות, העברת רשימות נרשמים לקורסים לבתי הספר, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לרישום לקורסים נוספים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על-ידי ההסתדרות.

65. איסוף ושימוש במידע. ההסתדרות רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידי המשתמש באתר, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר התוכנית, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את אתר התוכנית, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי התוכנית. בנוסף, רשאית ההסתדרות לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.

66. כמו כן, רשאית ההסתדרות לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש בדף הנחיתה ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת אתר התוכנית; לצורך שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת אתר התוכנית למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.

67. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו באתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהיה ההסתדרות רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותי התוכנית וכן מידע שיווקי ופרסומי של התוכנית. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה וכן באפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה "הסר".

68. האתר משתמש בעוגיות (להלן: "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את הקורסים המתאימים לו ולהתאים פרסומות מותאמות עבורו. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר התוכנית, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר התוכנית ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, וההסתדרות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח כי רק מחשבי ההסתדרות או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

69. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר התוכנית ובדף הנחיתה של האתר.

70. אבטחת מידע. ההסתדרות עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי אתר התוכנית ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי ההסתדרות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר התוכנית באופן מוחלט.

71. ההסתדרות תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. עם זאת ההסתדרות מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי אתר התוכנית יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי אתר התוכנית ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של ההסתדרות וכי ידוע למשתמש שההסתדרות לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

72. יצירת קשר בנושא פרטיות. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר ההסתדרות ואף לבקש מההסתדרות לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל ההסתדרות באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר.